การทดสอบด้านประสิทธิภาพ (Performance)

การทดสอบด้านประสิทธิภาพ (Performance-Efficiency) เป็นการทดสอบด้านจำนวนหรือปริมาณของทรัพยากรที่ระบบใช้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ

ISO/IEC 25010  Edition. 2011 ได้จำแนกคุณลักษณะย่อยของ Performance-Efficiency ไว้ 3  คุณลักษณะย่อย คือ

1. Time Behavior เป็นการทดสอบเพื่อระยะเวลาที่ใช้เพื่อทำงานตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ สำเร็จ เช่น

  • Response time  ช่วงเวลาการตอบสนองของระบบในการทำงานหนึ่งให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้ นับจากเวลาที่เรียกคำสั่ง ซึ่งรวมเวลาที่ใช้ในการประมวลผลงานและส่งข้อมูลจนสำเร็จ  เช่น  การคำนวณเงินเดือนพนักงานทั้งองค์กร จะวัดจากเวลาที่กดปุ่มคำนวณ จนถึงเวลาที่ระบบแจ้งว่า คำนวณเสร็จ
  • Processing time ช่วงเวลาที่ใช้ในการประมวลผลหรือทำงานหนึ่ง ๆ จนสำเร็จ  ซึ่งนับจากเวลาที่นำข้อมูลเข้า จนได้ผลลัพธ์  บางกรณีเอารวมเวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการทำงานด้วยซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
  • Turn around time ช่วงเวลารอคอยจนทำงานตามคำขอจนเสร็จ เช่น เวลาที่ใช้ในการถอนเงินผ่านเครื่อง ATM  นับจากเวลาที่เริ่มสอดบัตรจนถึงเวลาที่ได้รับธนบัตรตามจำนวน  หรือได้รับบัตร ATM คืน เป็นต้น

2. Resource Utilization เป็นการวัดปริมาณและประเภทของทรัพยากรที่ถูกใช้โดยระบบเมื่อทำงานที่กำหนด เช่น  การวัดการใช้ Memory เมื่อมีผู้ใช้งานสูงสุด

3.  Capacity  เป็นการทดสอบเพื่อวัดขีดจำกัดสูงสุดของพารามิเตอร์/ตัวแปรของผลิตภัณฑ์หรือระบบตรงกับความต้องการ  เช่น จำนวนรายการที่สามารถจัดเก็บได้ , จำนวนผู้ใช้งานที่สามารถใช้พร้อมกัน , ขนาดของแบนด์วิดท์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล , ขนาดของฐานข้อมูล

*** การกำหนดค่าที่ใช้ในการวัด อาจใช้ค่ำต่ำสุด (Min) , ค่าเฉลี่ย (Average) , ค่าสูงสุด (Max) หรือค่าอื่น ๆ แล้วแต่ความต้องการในการนำไปใช้งาน