SQUAT

กทปส. – เนคเทค ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ แห่งแรกของประเทศไทย


“กทปส. – เนคเทค” เปิดห้องทดสอบซอฟต์แวร์แห่งแรกของประเทศไทย หนุนผู้บริโภคมั่นใจซอฟต์แวร์เมดอินไทยแลนด์ พร้อมหนุนอุตฯ เอสเคิร์ฟ ไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลก”

รายงานข่าวจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดย สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์(SQUAT) ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ ที่ผ่านการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025)แห่งแรกของประเทศไทย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการชาวไทย ที่ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐานสากล และลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้คนไทยได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานมากขึ้น และสามารถนำผลการทดสอบเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละประเภทผู้ประกอบการ เพื่อรับรองได้อีกด้วย…

ดร.พนิตา เมนะเนตร

ดร.พนิตา เมนะเนตร ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ ของเนคเทค กล่าาวว่า  บริการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ หรือ Software Testing Service   จะช่วยอำนวความสะดวกให้กับผู้ประกอบการชาวไทยที่ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐาน สากลเป็นอย่างมาก โดยผู้ประกอบการสามารถทราบสถานะคุณภาพผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน และสามารถ ต่อยอดไปสู่การยกระดับสินค้า หรือบริการดิจิทัลที่มีอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภคด้วย โดยให้บริการทดสอบกับ 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่…

1. Software System เป็นบริการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ รองรับการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นแอปพลิเคชันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Mobile Application, Web-Application, Embedded System หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสามารถทดสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. IoT ด้านซอฟต์แวร์ เป็นการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ IoT รวมไปถึง Mobile Application, Web-Application และ API ที่เกี่ยวข้องว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ รูปแบบการทดสอบเช่นเดียวกับการทดสอบ …

3. ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Computer Log Systems) ให้บริการตรวจสอบระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บรวมรวมข้อมูลที่มีการรับส่งอยู่บนระบบเครือข่ายที่เป็นข้อมูลซึ่งใช้เป็นหลักฐาน พยาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานต่าง ๆ และ

4. ซอฟต์แวร์ทางเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Software) ให้บริการในด้านของการตรวจสอบซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสากล…

อีกทั้งในอนาคตยังได้มีการขยายการบริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบเครื่องตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิสำหรับตู้เก็บวัคซีนด้านสมรรถนะ การทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน การทดสอบระบบยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ การทดสอบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ การทดสอบระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า (BMS) รวมถึงการให้บริการชุดเครื่องมือทดสอบ (Hardware in the Loop)…