ติดต่อเรา

ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT

เลขที่ 144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2D ห้อง 302-303) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ด้านเทคนิคการทดสอบ : ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT
Tel : 0 2564 6900 ต่อ 2070, 2502, 2066
E-mail : squat@nectec.or.th

Website :
https://www.squat.in.th

ด้านงานบริการ  :งานพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี (PDTT)
คุณบงกช ซี่โฮ่
E-mail :  bongkot.seeho@nectec.or.th
Tel : 0 2564 6900 ต่อ 72732