บทความ

การทดสอบด้านประสิทธิภาพ (Performance)

การทดสอบด้านประสิทธิภาพ (Performance-Efficiency) เป็นการทดสอบด้านจำนวนหรือปริมาณของทรัพยากรที่ระบบใช้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on การทดสอบด้านประสิทธิภาพ (Performance)

ความปลอดภัย (Security)

ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security) ความปลอดภัย (Security) ตาม ISO/IEC 25010 หมายถึงระบบของผลิตภัณฑ์หรือระบบในการทำงานปกป้องสารสนเทศและข้อมูลเพื่อให้บุคคลหรือระบบที่มีสิทธิการเข้าถึงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด   โดยในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT  จะเป็นการทดสอบตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบหรือกำหนดความสามารถไว้  หรือตามข้อกำหนดตามมาตรฐานอื่นที่ผู้ผลิตใช้อ้างอิง ISO/IEC 25010  Ed. 2011 ได้จำแนกคุณลักษณะย่อยของ Security  ไว้ 5 คุณลักษณะย่อย …

Posted in ทดสอบซอฟต์แวร์ | Tagged , | Comments Off on ความปลอดภัย (Security)

การทดสอบการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional Suitability)

การทดสอบการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional Suitability)  ตาม ISO/IEC 25010 หมายถึงระบบของผลิตภัณฑ์หรือระบบในการทำงานได้ตรงตามที่กำหนดหรือข้อกำหนดการใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด   โดยในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT  จะเป็นการทดสอบตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบหรือกำหนดความสามารถไว้  หรือข้อกำหนดของมาตรฐานอื่นที่ผู้ผลิตต้องการใช้อ้างอิง

Posted in ทดสอบซอฟต์แวร์, บทความ | Tagged , | Comments Off on การทดสอบการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional Suitability)

ISO/IEC 29119-2:2013

ISO/IEC29119-2:2013

Posted in ทดสอบซอฟต์แวร์ | Tagged , | Comments Off on ISO/IEC 29119-2:2013

ISO/IEC 25040:2011

ISO/IEC 25040:2011 มาตรฐาน  ISO/IEC 25040:2011  เป็นมาตรฐานที่ระบุข้อกำหนดและคำแนะนำในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์  ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการในการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ได้ทั้ง ซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการผลิต หรือ ซอฟต์แวรที่พร้อมวางตลาดกระบวนการประเมินตามโมเดลของ ISO 25040:2011 มี 5  ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนการประเมิน จะมีรูปแบบที่เหมือนกันคือ มีการนำเข้า ข้อมูล (Input), ข้อจำกัด (Constraint) และทรัพยากรต่าง ๆ  (Resources) …

Posted in ทดสอบซอฟต์แวร์ | Tagged , , , | Comments Off on ISO/IEC 25040:2011