ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

Log Server Test

รายละเอียดการทดสอบ


ให้บริการทดสอบ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน ดังนี้

 1. การทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน มศอ 4003.1 -2560
 2. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ศอ. 2006.3 – 2558

ขั้นตอนการเข้ารับบริกา

กระบวนการ การทดสอบ LOG Server

 • ราคากลาง
หัวข้อการให้บริการ ราคา (บาท) 
1. การทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มศอ. 4003 กรณีเปิดงานและตรวจสอบเบื้องต้น (1 วัน) 8,000
2. การทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มศอ. 4003 กรณีเริ่มดำเนินการทดสอบ ค่าบริการต่อวัน (รวมรายงานผลการทดสอบ 1 ฉบับ) 4,500
3. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ศอ. 2006 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  4,000
4. การออกรายงานผลการทดสอบ ทั้งฉบับ 1,500
5. การออกรายงานผลการทดสอบ ส่วนเสริม 1,000

* ราคาการให้บริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการทดสอบ

 1. การทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน มศอ 4003.1 -2560 : 
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณกรณีผลิตภัณฑ์ On-Premise ต่อ 1 รุ่น : 39,500 บาท (รวมภาษีฯ)
  กรณีผลิตภัณฑ์ On-Cloud ต่อ 1 รุ่น : 53,000 บาท
   (รวมภาษีฯ) 
 2. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ศอ. 2006.3 – 2558 : ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อ 1 รุ่น : 4,000 บาท (รวมภาษีฯ)

Downloads

 1. ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม ๑ ข้อกำหนด
 2. วิธีการประเมินสมรรถนะ สำหรับบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม ๓ การทำงาน