ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

Log Server Test

รายละเอียดการทดสอบ


ให้บริการทดสอบ ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน ดังนี้

  1. การทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน มศอ 4003.1 -2560
  2. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ศอ. 2006.3 – 2558

ขั้นตอนการเข้ารับบริกา

ราคากลาง

หัวข้อการให้บริการ ราคา (บาท) 
1. การทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มศอ. 4003 กรณีเปิดงานและตรวจสอบเบื้องต้น (1 วัน) 8,000
2. การทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มศอ. 4003 กรณีเริ่มดำเนินการทดสอบ ค่าบริการต่อวัน (รวมรายงานผลการทดสอบ 1 ฉบับ) 4,500
3. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ศอ. 2006 บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  4,000
4. การออกรายงานผลการทดสอบ ทั้งฉบับ 1,500
5. การออกรายงานผลการทดสอบ ส่วนเสริม 1,000

* ราคาการให้บริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการทดสอบ 

  1. การทดสอบระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มาตรฐาน มศอ 4003.1 -2560 : ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อ 1 รุ่น : 39,500 บาท (รวมภาษีฯ)
  2. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ศอ. 2006.3 – 2558 : ค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อ 1 รุ่น : 4,000 บาท (รวมภาษีฯ)

Downloads

เอกสาร ประเภทไฟล์
1. มศอ. 4003.1 – 2560 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม 1 ข้อกำหนด
2. ศอ. 2006.3 – 2558 วิธีประเมินสมรรถนะ สำหรับบริภัณฑ์โสตทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล่ม 3 การทำงาน
3. ศอ. 4003.2 – 2560 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เล่ม 2 แนวทางในการจัดทำและตรวจสอบ
4. เอกสาร Checklist เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์เบื้องต้น อ้างอิงตามมาตรฐาน มศอ. 4003.1 – 2560 ก่อนเข้ารับบริการทดสอบ