การทดสอบการใช้งาน (Usability)

การทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ด้านการใช้งาน ตามวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบ TM-0004 ใช้เทคนิคการทดสอบแบบ Experice-based testing แบบทดสอบตามรายการทดสอบที่กำหนด (Checklist-based Testing) ร่วมกับการสำรวจผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ มีประสบการณ์ใน Business Domain ของ ซอฟต์แวร์ที่ทำการทดสอบไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ ตามคุณสมบัติที่ผู้ขอใช้บริการกำหนด โดยมีคุณลักษณะด้านคุณภาพที่ทำการทดสอบ 8 คุณลักษณะ  คือ

Sub chactacteristic รายละเอียดตาม ISO/IEC 25023:2016
Appropriateness recognizability Degree to which users can recognize whether a product or system is appropriate for their needs.
 Learnability Degree to which a product or system can be used by specified users to achieve specified goals of learning, to use the product or system with effectiveness, efficiency, freedom from risk and satisfaction in a specified context of use.
Operability Degree to which a product or system has attributes that make it easy to operate and control.
User error protection Degree to which the system protects users against making errors.
User interface aesthetics Degree to which the user interface enables pleasing and satisfying interaction for the user.
Effectiveness Degree of accuracy and completeness with which users achieve specified goals
Satisfaction Degree to which user needs are satisfied when a product or system is used in a specified context of use.
Trust Degree to which a user or other stakeholder has confidence that a product or system will behave as intended

ตัวอย่างหัวข้อการทดสอบด้าน  Appropriateness recognizability

  • จำนวนฟังก์ชันที่มีคำอธิบายอยู่เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ เทียบกับ ฟังก์ชันที่ผลิตภัณฑ์รองรับ
  • จำนวนงานฟังก์ชันที่มีการสาธิตหรือตัวอย่างการใช้งาน เทียบกับ จำนวนฟังก์ชันที่ผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด
  •  

ตัวอย่างหัวข้อการทดสอบด้าน  Learnability

  • จำนวนข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่มีการแจ้งสาเหตุและวิธีการแก้ไข เทียบกับ จำนวนข้อความแจ้งข้อผิดพลาดทั้งหมด
  • จำนวนฟังก์ชันสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องศึกษาวิธีการใช้งานจากเอกสารภายนอก เทียบกับ จำนวนฟังก์ชันที่ผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด

ตัวอย่างแบบสอบถามด้านความสวยงาม (User interface aesthetics)

  • องค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอมองเห็นได้ชัดเจน
  • ความสว่างขององค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอมีความเหมาะสม
  • การจัดเรียงข้อมูลบนหน้าจอมีความเหมาะสมกับการใช้งานและชัดเจน