เครื่องมือแพทย์และซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์

 

รายละเอียดการทดสอบ

ให้บริการทดสอบ เครื่องมือแพทย์และซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน ดังนี้

สาขาการทดสอบรายการทดสอบวิธีทดสอบ
  1. Medical device  Programmable electrical medical system (PEMS)  IEC 60601-1 : 2005 + AMD1:2012
  2. Software medical device  Software life cycle process  IEC 62304 : 2006 + AMD1:2015

ขั้นตอนการเข้ารับบริกา


ราคากลาง

หัวข้อการให้บริการ
ราคา (บาท) ราคา (บาท)  รวมภาษีฯ
1. การตรวจสอบหลักฐาน5,0005,350
2. การทดสอบเบื้องต้น 30,00032,100
3. การทดสอบ Software medical device ตามมาตรฐาน IEC62304 : 2006 + AMD1 : 2015
 50,00053,500
4. การทดสอบ Medical device ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14 และ
การทดสอบ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 2015)
70,00074,900
5. การทดสอบ Medical device ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14 โดยใช้รายงานทดสอบ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 201520,00021,400


ค่าบริการทดสอบ

บริการการทดสอบ Medical device
ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14
และ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 2015
ราคา (บาท)ราคา (บาท)  รวมภาษีฯ
1. การตรวจสอบหลักฐาน5,0005,350
2. การทดสอบเบื้องต้น 30,00032,100
3. การทดสอบ Medical device ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14 และการทดสอบ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 201570,00074,900
รวมทั้งสิ้น105,000112,350
   
บริการการทดสอบ  เฉพาะ  Software medical device
ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 2015
ราคา (บาท) ราคา (บาท)  รวมภาษีฯ
1. การตรวจสอบหลักฐาน5,0005,350
2. การทดสอบเบื้องต้น 30,00032,100
3. การทดสอบ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 201550,00053,500
รวมทั้งสิ้น85,00090,950
   
บริการการทดสอบ เฉพาะ  Medical device
ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14 
ราคา (บาท) ราคา (บาท)  รวมภาษีฯ
1. การตรวจสอบหลักฐาน5,0005,350
2. การทดสอบเบื้องต้น 30,00032,100
3. การทดสอบ Medical device ตามมาตรฐาน IEC60601-1 : 2005 + AMD1 : 2012 Cl.14 โดยใช้รายงานทดสอบ Software medical device ตาม IEC62304 : 2006 + AMD1 : 201520,00021,400
รวมทั้งสิ้น55,00058,550
   

Downloads