นโยบายรักษาความลับ

  • ห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT มีนโยบายในการรักษาข้อมูลของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้ รวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการ ทดสอบ เพื่อให้มั่นใจในการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับและลิขสิทธิ์ของลูกค้า โดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่  และจัดให้มีการป้องกันและควบคุมภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT เป็นนิติบุคคลที่ดําเนินการภายใต้กฎหมาย เมื่อถูกกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ห้องปฏิบัติการทดสอบจะต้องมีการแจ้งลูกค้าหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงข้อมูลที่จะเปิดเผย ยกเว้นห้ามด้วยกฎหมาย
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT จะรักษาความลับข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับจากแหล่งอื่นโดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบ ยกเว้นได้รับคํายินยอมจากแหล่งข้อมูล