บริการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีทดสอบ


ผลงานทางวิชาการ

  • Meananeatra, P. and ,Kasisopha N.(2019). Applying ISO/IEC 29110 to ISO/IEC 62304 for Medical device software SME. Proceedings of the 2nd International Conference on Computing and Big DataOctober (ICCBD2019),2019. pp. 121–125.pp

 

  • ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช, วิศรุตย์ ปราชญานุสิทธิ์, รัตน์ศักดิ์ ทองอิ่ม และ พนิตา เมนะเนตร. วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้โมเดลไอทีซีพีเอ็น (Safety Property Verification for Infusion Pump based on ITCPN Model), NCMED2018  – The Thai Medical Informatics Association Annual Conference and The National Conference on Medical Informatics. 2561.

 

  • Rongviriyapanish, Songsakdi, Thanapol Wisuttikul, Boonchai Charoendouysil, Pattarin Pitakket, Pattanan Anancharoenpakorn and Panita Meananeatra. “Changeability prediction model for java class based on multiple layer perceptron neural network.” 2016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (2016): 1-6

 

  • จุฑามาส สงวนจิตร, ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช และ พนิตา เมนะเนตร. โมเดลประเมินคุณภาพด้านความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อหาข้อผิดพลาดสำหรับโค้ดจาวาระดับคลาส (Quality model for analyzability evaluation of java class), วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2557) หน้า 670-680.

 

  • Meananeatra, P.; Rattanaleadnusorn, E.; Rongviriyapanish, S.; Kitcharoensup, T.; Wisuttikul, T.; Charoendouysil, B., “Modeling Code Analyzability at Method Level in J2EE Applications,” Software Engineering Conference (APSEC, 2013 20th Asia-Pacific , vol.2, no., pp.61,66, 2-5 Dec. 2013