เกี่ยวกับเรา

SQUAT Road Map 2023
ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT ปฏิบัติภายใต้ งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ถือเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม มาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) (ใบรับรองที่ : 19T016/0793) นโยบายคุณภาพ
 • ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของการทดสอบ ด้วยผลทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงต่อเวลาตามขอบข่ายงานที่ให้บริการ รวมทั้งรักษาความลับและสิทธิผลประโยชน์ของลูกค้าตลอดเวลา
 • บุคลากรทุกคนต้องเข้าใจนโยบาย คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการปฎิบัติงาน และเอกสารคุณภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานในแต่ละหน้าที่ และสามารถนำไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิผล มีความสม่ำเสมอ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อสร้างประสบการณ์และความชำนาญในการปฎิบัติหน้าที่ รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
 • มีนโยบายในการจัดให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ทดสอบปราศจากแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอก อันเนื่องมาจากเหตุผลทางด้านการค้า การเงิน หรือแรงกดดันอื่นที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของงาน
 • มีนโยบายไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจลดความเชื่อมั่นในความสามารถ ความเป็นกลาง การตัดสินใจ หรือความสมบูรณ์ของการดำเนินงาน
 • ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด มอก.17025 ข้อกำหนดของลูกค้า ผู้คุมกฎระเบียบ และข้อกำหนดขององค์กรที่ให้การยอมรับและเกี่ยวข้องกับงานที่ให้บริการ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
 1. ส่งงานทันตามเวลาที่กำหนด (PO/สัญญา) ≥ 90 %
 2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม ≥  80 %
 3. จำนวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน < 5 ครั้ง
 4. เครื่องมือสำคัญที่มีผลต่อการทดสอบได้รับการสอบเทียบและบำรุงรักษา 100 %
 5. จำนวนวิศวกรทดสอบผ่านการทดสอบความชำนาญในห้องปฎิบัติการ 100 %
 6. จำนวนสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานสามารถแก้ไขได้ 100 %
 7. บุคลากรได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ≥  80 %
พันธกิจ 
 1. Testing Services: บริการทดสอบระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ ตามมาตรฐานต่าง ๆ
 2. Testing Method R&D: วิจัยวิธีการและเครื่องมือในการทดสอบ คุณภาพซอฟต์แวร์ในระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ
 3. Problem Awareness: สร้างความตระหนักถึงปัญหาและป้องกันภัยที่มาจากการใช้งานระบบฯ โดยการสำรวจปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกันภัยที่มาจากระบบฯ
 4. Alliance and Knowlege Transfer: สร้างพันธมิตรที่จะร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทดสอบให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน