🧑🏻‍🦰👩🏻โครงการศึกษาและการพัฒนาฐานข้อมูลชีวมิติเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  เพื่อศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ และกำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลชีวมิติ 4 biometric indicators ได้แก่ ใบหน้าลายม่านตา,  ลายนิ้วมือ และเสียงพูด 

  เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลชีวมิติ 4 biometric indicators ของคนไทย และคนต่างด้าวที่พำนักในประเทศไทย สำหรับการทดสอบระบบที่มีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนในการประเมินระดับเทคโนโลยี

ทั้งนี้โครงการได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. เป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดหนังสือยินยอมให้จัดเก็บข้อมูล ตามลิงค์ https://bit.ly/48IojsB และ https://bit.ly/49EXiaB

โดยมีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 4 ชีวมิติดังนี้

1. การเก็บข้อมูลใบหน้า

จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลใบหน้าในลักษณะต่างๆ เช่น หน้าตรงปกติ หันหน้าขวา หันหน้าซ้าย ก้มหน้า และเงยหน้า ใช้เวลาการจัดเก็บข้อมูล 15 นาที โดยประมาณ

2. การเก็บข้อมูลเสียง 

จะมีการจัดเก็บข้อมูลเสียง โดยให้อาสาสมัครอ่านข้อความบนหน้าจอ และตอบคำถาม ตามคำถามที่มีการสุ่มขึ้น โดยจัดเก็บข้อความเสียงความยาว รวมทั้งหมด 2 นาที โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลภาพรวมประมาณ 15 นาที

3. การจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ

เป็นการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ ทั้ง 10 นิ้ว โดยเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ รวมถึงการถ่ายภาพลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลภาพรวมประมาณ 20 นาที 

4. การจัดเก็บข้อมูลลายม่านตา

จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลลายม่านตา โดยเครื่อง Scan ลายม่านตา โดยจัดเก็บเป็น 2 ลักษณะคือ ลืมตาปกติ และลืมตากว้าง (ไม่ใส่คอนแทคเลนส์) ใช้เวลาจัดเก็บข้อมูลภาพรวมโดยประมาณ ไม่เกิน 3 นาที

👆🏻คลิกที่ภาพเพื่อศึกษา…ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยชีวมิติ