ข้อบกพร่องที่พบบ่อยจากการทดสอบ Software

เราอาจมีความคุ้นเคยกับประเภทของข้อผิดพลาด (bug/defect) ที่พบบ่อยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการเผยแพร่ในเวปไซต์ต่าง ๆ ซึงสรุปตามประเภทของ bug เช่น ฟังก์ชันการทำงานผิด , การคำนวณผิดพลาด , ลิงค์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น วันนี้ในฐานะที่ผู้เขียนคลุกคลีในวงการซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา และทดสอบ มาหลายปี วันนี้จึงอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์และข้อผิดพลาด ที่ผู้เขียนพบจากการทดสอบซึ่งเป็นข้อผิดพลาดด้าน Functional บ่อย ๆ ดังนี้ 1. …

ความปลอดภัย (Security)

ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security) ความปลอดภัย (Security) ตาม ISO/IEC 25010 หมายถึงระบบของผลิตภัณฑ์หรือระบบในการทำงานปกป้องสารสนเทศและข้อมูลเพื่อให้บุคคลหรือระบบที่มีสิทธิการเข้าถึงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด   โดยในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT  จะเป็นการทดสอบตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบหรือกำหนดความสามารถไว้  หรือตามข้อกำหนดตามมาตรฐานอื่นที่ผู้ผลิตใช้อ้างอิง ISO/IEC 25010  Ed. 2011 ได้จำแนกคุณลักษณะย่อยของ Security  ไว้ 5 คุณลักษณะย่อย …

การทดสอบการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional Suitability)

การทดสอบการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional Suitability)  ตาม ISO/IEC 25010 หมายถึงระบบของผลิตภัณฑ์หรือระบบในการทำงานได้ตรงตามที่กำหนดหรือข้อกำหนดการใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด   โดยในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT  จะเป็นการทดสอบตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบหรือกำหนดความสามารถไว้  หรือข้อกำหนดของมาตรฐานอื่นที่ผู้ผลิตต้องการใช้อ้างอิง

ISO/IEC 25040:2011

ISO/IEC 25040:2011 มาตรฐาน  ISO/IEC 25040:2011  เป็นมาตรฐานที่ระบุข้อกำหนดและคำแนะนำในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์  ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการในการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ได้ทั้ง ซอฟต์แวร์ที่อยู่ระหว่างการผลิต หรือ ซอฟต์แวรที่พร้อมวางตลาดกระบวนการประเมินตามโมเดลของ ISO 25040:2011 มี 5  ขั้นตอน โดยในแต่ละขั้นตอนการประเมิน จะมีรูปแบบที่เหมือนกันคือ มีการนำเข้า ข้อมูล (Input), ข้อจำกัด (Constraint) และทรัพยากรต่าง ๆ  (Resources) …

การสัมมนาเชิงวิชาการ “เทคนิคการพัฒนาระบบควบคุมและทดสอบโดยใช้แบบจําลองสําหรับสมองกลฝังตัว”

การสัมนาเชิงวิชาการ “เทคนิคการพัฒนาระบบควบคุมและทดสอบโดยใช้แบบจำลองสำหรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควมคุมในระบบสมองกลฝังตัว” (Model Base Embedded Software Development and Testing) วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ.ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)