การทดสอบการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional Suitability)

การทดสอบการทำงานเชิงหน้าที่ (Functional Suitability)  ตาม ISO/IEC 25010 หมายถึงระบบของผลิตภัณฑ์หรือระบบในการทำงานได้ตรงตามที่กำหนดหรือข้อกำหนดการใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด   โดยในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT  จะเป็นการทดสอบตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบหรือกำหนดความสามารถไว้  หรือข้อกำหนดของมาตรฐานอื่นที่ผู้ผลิตต้องการใช้อ้างอิง

ISO/IEC 25010  Edition. 2011 ได้จำแนกคุณลักษณะย่อยของ Functional Suitability  ไว้ 3  คุณลักษณะย่อย คือ

1.  Functional Completeness

เป็นการทดสอบว่าระบบซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความสามารถ/คุณสมบัติหรือฟังก์ชันที่ผู้ผลิตออกแบบหรือกำหนดไว้ภาพใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่ระบุไว้หรือไม่
เช่น ซอฟต์แวร์ A  มีความสามารถในการบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 4  ฟังก์ชัน คือ เพิ่มผู้ใช้งาน  ลบผู้ใช้งาน แก้ไขผู้ใช้งาน และจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน  จะต้องสามารถทำงานได้ถูกต้องครบทั้ง 4 ฟังก์ชัน

2. Functional Correctness  เป็นการทดสอบว่าระบบซอฟต์แวร์สามารถทำงานถูกต้อง/ให้ผลลัพธ์ถูกต้องภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่ระบุไว้หรือไม่  ซึ่งวัดจากความถูกต้อง แม่นยำ และความสอดคล้องของข้อมูล โดยในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบจะใช้เทคนิคการออกแบบกรณีทดสอบแบบกล่องดำ (ฺBlackbox)  ซึ่งอ้างอิงตามเอกสารการออกแบบหรือคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต ในกรณีที่เอกสารที่ใช้อ้างอิงไม่มีหรือไม่ได้กำหนดข้อมูลไว้จะทดสอบตามประสบการณ์ของผู้ทดสอบ  (Exploratory)
3. Functional Appropriateness เป็นการทดสอบว่าระบบซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยอาจวัดจากความมีอยู่ของฟังก์ชัน  ความเหมาะสมในการใช้งานตามที่ประกาศไว้ในเอกสารออกแบบผลิตภัณฑ์ (เช่น Use case หรือ User Story)  หรือ มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง  เป็นต้น

ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบ