สวทช./เนคเทค-ไอแทป จับมือ ทีเซลสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรองรับทดสอบมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์หวังยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่สากล

16 ม.ค. 61 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สาทร : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล IEC62304” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ไทย

ระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2561 โดยคณะวิทยากรจาก TUV Rheinland Singapore Pte Ltd (ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจ ประเทศสิงคโปร์) แก่กลุ่มที่ปรึกษาและวิศวกรทดสอบจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย กว่า 40 คน เพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้การทดสอบ software validation ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ไทย