IoT กับการทดสอบ Cybersecurity

ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ IoT เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก ทั้งในงานด้านอุตสาหกรรม, Smart City และการใช้งานในบ้านเรือน ตัวอย่างการใช้งานในบ้านเรือน  อาทิเช่น Smart TV, Smart Plug และ IP Camera จากการสำรวจของ Statista จากรูปที่ 1 จะเห็นแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ตามมา เช่น …