รับสมัครงาน วิศวกรทดสอบ (Test Engineer) ร่วมงานกับทีม SQUAT

 
 
 
 
 

รับสมัคร วิศวกรทดสอบ (Test Engineer) /งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (จำนวน 5 อัตรา) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ร่วมจัดทำแผนการทดสอบ กรณีทดสอบและรายงานการทดสอบเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า
  • ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบ และ/หรือหาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบตามที่ลูกค้ากำหนด
  • ศึกษา/พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงในเป็นไปตามมาตรฐาน ให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ให้คำปรึกษา/แนะนำลูกค้าในด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
  • ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ อุปกรณ์ประกอบการวิเคราะห์ทดสอบให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
  • วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษา/ส่งสอบเทียบเครื่องมือ รวมถึงควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่สอบเทียบที่เข้ามาดำเนินงาน
  • ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ และอุปกรณ์ประกอบ
  • ปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพของศูนย์ฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 9001 และ มอก. 18001
  • เป็นเจ้าหน้าที่วิศวกรทดสอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

*สำหรับผู้ที่มีใบ Certificate ISTQB Foundation Level จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ (https://www.istqb.org)

คุณสมบัติ

เพศ: ไม่ระบุ

จำนวน: 5 อัตรา

อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สารสนเทศ

เกรดเฉลี่ย : 2.8 ขึ้นไป

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี

ด้าน : การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ/และ การทดสอบซอฟต์แวร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :

 • สามารถใช้เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย IDE
 • สามารถใช้เครื่องมือ Automated Test Tool
 • สามารถใช้เครื่องมือ Test Management Tool หรือ Bug tracking
 • สามารถใช้เครื่องมือ MATLAB
 • มีประสบการณ์การพัฒนา IoT

* พร้อมโอกาสในการได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตร Software Testing ต่างๆ รวมถึงการได้รับการพิจารณา เข้าเป็นพนักงาน สวทช และได้โอกาสในการขอทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ที่จัดสรรโดยกระทรวง อว.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ชั้น 3 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ( INC2)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
https://www.nectec.or.th

ส่งรายละเอียดเอกสารการสมัครงาน (ใบ Transcript + Resume หรือ CV ) โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณโยษิตา ลาภเกิด
โทร 025646900 #2070, 2501, 2502, 2066

E-mail : squat@nectec.or.th