ความปลอดภัย (Security)

ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัย (Security) ความปลอดภัย (Security) ตาม ISO/IEC 25010 หมายถึงระบบของผลิตภัณฑ์หรือระบบในการทำงานปกป้องสารสนเทศและข้อมูลเพื่อให้บุคคลหรือระบบที่มีสิทธิการเข้าถึงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด   โดยในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบ SQUAT  จะเป็นการทดสอบตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบหรือกำหนดความสามารถไว้  หรือตามข้อกำหนดตามมาตรฐานอื่นที่ผู้ผลิตใช้อ้างอิง ISO/IEC 25010  Ed. 2011 ได้จำแนกคุณลักษณะย่อยของ Security  ไว้ 5 คุณลักษณะย่อย …